Archiv tagů: PhDr.et Ing.Stanislav Svoboda

Na vlnách baroka

přednáška PhDr. et Ing. Stanislava Svobody, PhD.